vlaggen

Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Marcel van Leeuwen BV gevestigd te Reeuwijk

Artikel 1

Op elke overeenkomst, tot stand gekomen tussen opdrachtgever en Marcel van Leeuwen BV, zijn de navolgende verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, geacht deze aan te vullen.

 

Artikel 2 

Marcel van Leeuwen BV bepaalt binnen het kader van de opdracht, de wijze waarop zij de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen zal verrichten. De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 3 

Marcel van Leeuwen BV draagt generlei aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het door haar gefactureerde bedrag.

 

Artikel 4 

Overeengekomen leveringstijden zullen door Marcel van Leeuwen BV in acht worden genomen. Aangezien echter de beschikbaarheid van het plantmateriaal bij Marcel van Leeuwen BV mede afhankelijk is van natuurlijke omstandigheden, zullen eventuele vertragingen ten aanzien van de leveringstijden geen recht geven op enige schadevergoeding ten gunste van de opdrachtgever, behalve wanneer deze kan bewijzen dat de niet geschiede of te late levering te wijten is aan de schuld van Marcel van Leeuwen BV. Marcel van Leeuwen BV zal opdrachtgever tijdig waarschuwen indien afwijkingen van de overeengekomen leveringstermijn worden voorzien.

 

Artikel 5 

Aflevering van het materiaal geschiedt af bedrijf Marcel van Leeuwen BV. Het vervoer, in de ruimste zin van het woord, ook indien door Marcel van Leeuwen BV verzorgd, is geheel voor risico en kosten van de opdrachtgever.

 

Artikel 6 

Alle reclames moeten schriftelijk geschieden en binnen acht dagen na ontvangst door de opdrachtgever van het geleverde plantmateriaal in het bezit zijn van Marcel van Leeuwen BV. Indien reclames gegrond worden verklaard, zulks uitsluitend tot beoordeling van Marcel van Leeuwen BV zal Marcel van Leeuwen BV een vergoeding toekennen welke nooit hoger is dan het door haar gefactureerde bedrag.

 

Artikel 7 

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in Euro’s . Marcel van Leeuwen BV behoudt zich het recht voor om bij te late betaling rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in gebreke is gebleven te voldoen aan de betalingsver-plichting. De rente zal bedragen 6 procentpunten boven de wettelijke rente per jaar en wordt per maand in rekening gebracht. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. De kosten die veroorzaakt zijn door het ingebreke zijn van de opdrachtgever en die de opdrachtgever deswege aan Marcel van Leeuwen BV verschuldigd is, zijn direct opeisbaar en worden - onverminderd eventuele proceskosten- gesteld op 15% van het factuurbedrag of, indien de kosten meer bedragen, op de werkelijke incassokosten. Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden blijven alle goederen en plantmaterialen eigendom van Marcel van Leeuwen BV en zijn zonodig direct opvorderbaar. Aan onbekenden wordt onder rembours geleverd.

 

Artikel 8 

Op alle overeenkomsten waarop deze verkoop- en leveringsvoorwaarden betrekking hebben is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit de door Marcel van Leeuwen BV aangegane overeenkomsten zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank te Leiden en die, welke behoren tot de bevoegdheid van het kantongerecht aan het oordeel van de normaal bevoegde kantonrechter. 


Interforce webdevelopment